Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERENIGINGSVOORWAARDEN BESTUURSKUNDIGE INTERFACULTAIRE VERENIGING LEIDEN


Lidmaatschapsvoorwaarden

1. Het lidmaatschap

Het B.I.L.-lidmaatschap geeft toegang tot alle activiteiten die Studievereniging B.I.L. organiseert. Sommige daarvan zijn gratis, maar voor sommigen vraagt de vereniging een bijdrage om de activiteit te kunnen realiseren. Daarnaast kunnen leden deelnemen in een commissie of een ander orgaan binnen de B.I.L. Het B.I.L.-lidmaatschap kost €17,50 per jaar.

2. Lidmaatschapsjaar

Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 september tot 31 augustus.

3. Verlengen en opzeggen

Het B.I.L.-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij een schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail) voor 1 augustus door B.I.L. is ontvangen. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

4. Lid-af

Het lidmaatschap loopt automatisch door. Indien u zichzelf wilt uitschrijven, dient u een mail te sturen naar secretaris@bilboard.nl met daarin het bericht dat uit vanaf aankomend studiejaar lidaf wil zijn.

5. Contributie

5.1 Een lid dient elk jaar voor het lidmaatschap een contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op €17,50.

5.2 Bij het inschrijven als lid van B.I.L. machtigt het lid de vereniging tot het jaarlijks incasseren van de verschuldigde contributie.

5.3 Als het lidmaatschap tijdens een verenigingsjaar wordt opgezegd, wordt er geen contributie terugbetaald.

6. Stemrecht

Als lid van de studievereniging B.I.L. hebben B.I.L.-leden het recht het woord te voeren en te stemmen tijdens algemene ledenvergaderingen. De mogelijkheid bestaat om bij afwezigheid een ander lid te machtigen voor je te stemmen. De volledige statuten en het huishoudelijk reglement zijn te verkrijgen bij het bestuur.

7. Privacy

Bij het aangaan van het B.I.L.-lidmaatschap worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om je te informeren over relevante zaken in de vereniging. Zie voor meer informatie www.bilboard.nl.

8. Wijzingencontributiesenvoorwaarden

Het wijzigingen van de contributie kan slechts geschieden met instemming van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur heeft het recht de algemene verenigingsvoorwaarden te wijzigen met ingang van een nieuw verenigingsjaar. 


Voorwaarden met betrekking tot samenwerking met derden (niet-leden)

1. Financieel in gebreke blijven

Wanneer één der partijen bij een reeds afgesloten overeenkomst financieel in gebreke blijft, gelden de volgende voorwaarden en bepalingen: 1.1 Debiteuren dienen binnen veertien dagen na dagtekening van een factuur de factuur te voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de B.I.L. tot tweemaal toe een herinneringsfactuur versturen. 1.2 Wanneer een derde herinneringsfactuur verstuurd wordt, worden hiervoor herinneringskosten in rekening gebracht. Deze kosten komen neer op 5% van het verschuldigde bedrag per half boekjaar. 1.3. Een boekjaar staat gelijk aan een verenigingsjaar en loopt van 1 september tot 31 augustus.

2. Bijzondere bepalingen bij samenwerkingen

2.1 De B.I.L. kent geen exclusiviteitsplichten en/of –rechten, mits hierover expliciete afspraken over worden gemaakt.

2.2 De B.I.L. zal ten alle tijde onafhankelijk blijven en onafhankelijk functioneren ten opzichte van de samenwerkende partij.

2.3 De B.I.L. verplicht zich tot het vertrouwelijk behandelen van gegevens aangaande de samenwerking met derden.


Overig

1.     Verenigingsgegevens

De studievereniging B.I.L. is statutair gevestigd te Den Haag aan de

Turfmarkt 99 (2511DP, Den Haag). De vereniging staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.     Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten aangegaan met studievereniging B.I.L. en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands Recht van toepassing.

​Datum laatste wijziging: 5/2/2019

Onze sponsoren