Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de boekhouding van de vereniging. Deze taak is in de statuten van de B.I.L. vastgelegd. Tijdens de wissel-ALV in september wordt door de Algemene Ledenvergadering een nieuwe kascommissie ingesteld. Om de statutaire taak goed te kunnen uitvoeren, hebben de commissieleden regelmatig contact met de penningmeester van het B.I.L. bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering brengt de kascommissie verslag uit van haar bevindingen. De commissie geeft hierbij advies aan de leden om al dan niet in te stemmen met de financiële stukken. Naast het controleren van de juistheid en volledigheid van de financiële stukken kan de penningmeester ook advies vragen aan de kascommissie.

  • Pepijn Kouwenhoven
  • Zoe Vogelaar
  • Leni Van Marcke
  • Haije Dijkstra
  • Vincent van Duijn

Onze sponsoren